Szkolenia żeglarskie Szkolenia motorowodne Egzaminy Najbliższe Egzaminy Kontakt

Sailors Sp. z o.o.

Sailors Sp. z o.o. jest upoważnione przez Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa wymaganego do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego na uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW. Prowadzimy egzaminy na patenty:

 • Żeglarza jachtowego (ZJ) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018
 • Jachtowego Sternika Morskiego (JSM) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018
 • Sternika Motorowodnego (SM) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018
 • Motorowodnego Sternika Morskiego (MSM) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018
 • Licencję holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływajacych (LHNWiIOP) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018

Obecnie egzaminy przeprowadzamy na terenie woj:

 • pomorskiego
 • zachodniopomorskiego
 • świętokrzyskiego
 • wielkopolskiego
 • łódzkiego
 • lubuskiego
 • podlaskiego
 • i innych we współpracy z ośrodkami szkoleniowymi.

Sailors Sp. z o.o. posiada doświadczoną kadrę instruktorską prowadzącą szkolenia z zakresu uprawiania turystyki wodnej na poszczególne patenty żeglarskie i motorowodne oraz licencje, jak i doświadczoną kadrę prowadzącą rejsy stażowe nawigacyjno - szkoleniowe.

Szkolenia żeglarskie

Żeglarz jachtowy

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
 1. ukończyła 14. rok życia
 2. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
 1. po wodach śródlądowych;
 2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego.
Wiedza teoretyczna:
 1. budowa jachtów, w tym:
  • zasady obsługi instalacji jachtowych
  • obsługa silnika jachtowego;
 2. teoria żeglowania, w tym:
  • kursy jachtu względem wiatru,
  • wiatr rzeczywisty i pozorny,
  • praca żagli oraz działanie steru,
  • siły działające na jacht,
  • stateczność jachtu,
  • żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
 3. zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
 4. podstawy locji, w tym:
  • znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  • mapy i przewodniki,
  • drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 5. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  • wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  • działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  • ratowanie człowieka za burtą,
  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  • sztrandowanie;
 6. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  • skala prędkości wiatru,
  • zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  • komunikaty meteorologiczne;
 7. pomoce nawigacyjne;
 8. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 9. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
 10. etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
Umiejętności praktyczne:
 1. manewry pod żaglami w zakresie:
  • optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
  • prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą";
 2. manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
  • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  • umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem, c) alarm „człowiek za burtą";
 3. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
 4. praca w charakterze członka załogi:
  • wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
  • odpowiadanie na komendy,
  • zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą";
 5. prace bosmańskie:
  • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
  • podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Jachtowy sternik morski

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która
 1. ukończyła 18. rok życia;
 2. odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
 3. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
 1. po wodach śródlądowych;
 2. o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego.
Wiedza teoretyczna:
 1. jachty żaglowe morskie, w tym:
  • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
  • obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
 2. locja, w tym:
  • oznakowanie nawigacyjne,
  • morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  • znaki i skróty stosowane na mapach,
  • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 3. nawigacja, w tym:
  • jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  • podstawy nawigacji terestrycznej,
  • nawigacja zliczeniowa;
 4. meteorologia, w tym:
  • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
  • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
 5. sygnalizacja i łączność, w tym:
  • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  • sygnały ostrzegawcze;
 6. ratownictwo, w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  • udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  • „człowiek za burtą" na morzu,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  • sztrandowanie;
 7. planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  • odległości i czasu trwania rejsu,
  • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  • przygotowania załogi i jachtu;
 8. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
Umiejętności praktyczne:
 1. manewry pod żaglami w zakresie:
  • optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
  • prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą";
 2. manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
  • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  • alarm „człowiek za burtą";
 3. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.
do góry ↑

Szkolenia motorowodne

Sternik motorowodny

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:
 1. ukończyła 14. rok życia;
 2. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
 1. po wodach śródlądowych;
 2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.
Wiedza teoretyczna:
 1. podstawy budowy jachtów motorowych;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  • budowa silników,
  • obsługa i konserwacja silników,
  • zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  • podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
 3. manewrowanie jachtem motorowym;
 4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
 5. podstawy locji, w tym w szczególności:
  • znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  • mapy i przewodniki,
  • drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  • wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  • działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  • postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą",
  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  • skala prędkości wiatru,
  • zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  • komunikaty meteorologiczne;
 8. pomoce nawigacyjne;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
Umiejętności praktyczne:
 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą",
  • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 3. praca w charakterze członka załogi;
 4. podstawowe prace bosmańskie.

Motorowodny sternik morski

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
 1. ukończyła 18. rok życia;
 2. odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
 3. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
 1. po wodach śródlądowych;
 2. o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego.
Wiedza teoretyczna:
 1. budowa jachtu, w tym:
  • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
  • wyposażenie jachtu morskiego;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  • znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
  • zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
  • kontrola pracy silnika i jej ocena,
  • zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
  • znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
 3. locja, w tym:
  • oznakowanie nawigacyjne,
  • jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  • znaki i skróty stosowane na mapach,
  • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 4. nawigacja, w tym:
  • jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  • podstawy nawigacji terestrycznej, c) nawigacja zliczeniowa;
 5. meteorologia, w tym:
  • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
  • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
 6. sygnalizacja i łączność, w tym:
  • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  • sygnały ostrzegawcze;
 7. planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  • odległości i czasu trwania rejsu,
  • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  • przygotowania załogi i jachtu;
 8. ratownictwo, w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  • pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  • „człowiek za burtą" na morzu,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  • sztrandowanie;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
Umiejętności praktyczne:
 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą",
  • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.
Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach i i II
do góry ↑

Egzaminy

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna i jest powoływana przez właściwy polski związek sportowy albo podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej do przeprowadzenia egzaminu.

Sailors Sp. z o.o. jest upoważnione przez Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa wymaganego do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego na uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.
 • Żeglarza jachtowego (ZJ) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018
 • Jachtowego Sternika Morskiego (JSM) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018
 • Sternika Motorowodnego (SM) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018
 • Motorowodnego Sternika Morskiego (MSM) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018
 • Licencję holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływajacych (LHNWiIOP) - decyzja MSiT nr DSW.442.8.2018
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.

Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania.

Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego, sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej - Egzamin jest powtarzany w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną.

Podczas przeprowadzania egzaminu może być obecny jako obserwator przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:
 1. patent żeglarza jachtowego – wynosi 250 zł;
 2. patent jachtowego sternika morskiego – wynosi 350 zł;
 3. patent sternika motorowodnego – wynosi 250 zł;
 4. patent motorowodnego sternika morskiego – wynosi 350 zł;
 5. licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych – wynosi 250 zł
Opłaty określone w pkt. 1-5 w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50% - za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
do góry ↑

Najbliższe egzaminy

Typ patentu Miejsce Termin Ilość wolnych miejsc
do góry ↑